Rening av Kyrkan- Vi är på gång!

Hes 20:11 Jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Den människa som följer dem skall också leva genom dem.

Mark 7:13 Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni”.

Notering

Det politiska inslaget i kyrkan är stort. Samtal om ekonomi är vardagsmat på nämndemöten medan Gud, bibel och nå ut till människorna är begrepp som ofta ligger mycket långt ned på listan. En kyrka som inte söker Gud, tror på Ordet och inte vill nå ut med ett klart evangelium är en kyrkan som inte mår bra.

Ett varningens ord

*Vi noterar att där det finns pengar, makt och positioner så strävar ett antal människor dit för att få sin del av kakan. Till och med i vad många tror är goda platser så kan det finnas ulvar som inte är där för vår Herres skull utan för sin egen och därigenom för mörkret. Ta er i akt för dessa ulvar! Dessa ulvar motarbetar Guds Ord och dess tjänare! De gör det ofta i förtäckta ordalag och kan till och med i vissa fall citera Bibeln.

Att arbeta i det fördolda:

*Till viss del är det så att vi inte kan skriva om allt vad vi gör därför att det ibland känns som alltför små steg eller att mycket av de samtal vi för med människor bygger på förtroende mellan oss och inte bör spridas vidare.

**Det finns även ett politiskt/oandligt motstånd mot en förändring inom kyrkostrukturen. Rening uppfattas som ett markant problem eftersom vi påminner dem om att de måste rannsaka sig själva; något som för dem ofta är mycket svårt. Rening fortsätter att påvisa att det behövs en längtan till en djupare relation med vår Herre och inte bara ett yttre sätt. Vi tar oss fram oavsett det motstånd som vissa försöker sätta upp.

*Vi har mottagits mycket väl av de vi hittills träffat vid våra olika besök. Det är roligt att se den längtan som det finns för att Ordet klart, utan hinder, skall få nå ut och det är med sorg som vi betraktar det trögrörliga oandliga hindren.

Hur det arbetas:

Vi arbetar, genom personliga samtal, på att få församlingen att vakna, se varandra och fårstå att Ordet till sin fullhet är sant och därigenom även få en djupare församlinggemenskap. Det finns en märkbar tröghet då kyrkan länge har kört i samma hjulspår utan att reflektera över om det finns en klarare väg baserar på Guds ord.

Historisk resumé:

Ett förberedande arbete har pågått under en längre tid. Det har bestått i att granska och begrunda hur tillståndet är inom kristenheten och se vad som hindrar för att Ordet skall spridas. Samtal har förts alltifrån gräsrötter som både finns utanför likaväl i kyrkan, präster och biskop. Dessa samtal har förts med syftet att få belyst vad de grundar sina ageranden på, till vem de har sin lojalitet, och vad de kan bidraga med för att stödja en renande kraft för frälsningens skull.

Kommentarer

*När vi ser kyrkan alltmer närma sig världen och dess uppfattningar så är det ett klart tecken på fattigdom.

**Kyrkan må vara rik ekonomisk men den är genom detta mycket fattig då den stödjer sig för mycket på pengar och mindre på vår Herre. 

***Vi har noterat att ett problem i svenska kyrkan är att det råder alltför vattentäta skott mellan församlingar. Personer som exempelvis arbetar inom svenska kyrkan och som kan gagna större områden/hela landet motarbetas därför att det anses att de skall enbart arbeta inom den egna församlingen. Detta gör att kyrkan totalt blir mer andefattig.

****Vi notererade även att biskopen i Göteborg under våren 2012, agerat mot människor som är trogna Gud och Guds ord genom att försvåra för präster att samarbeta med Missionsprovinsen. Det uttrycktes till och med av en högre prelat inom Svenska Kyrkan att Missionsprovinsen är en konkurrent! Sant Kristna kan inte vara konkurrenter till varandra! 

Skriften säger: Luk 9:49 Johannes sade: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde med oss." 50 Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er."

Och innan i samma kapitel Luk 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Att försöka tysta och tvinga ut människor som bara vill tjäna Gud är illa och bryter mot skriftens grund. Må biskopen vända om!

Denna klartext ovan gjorde att en lokal kyrkoherde vägrade att tala med oss! Kyrkoherdens uppgift borde vara att samtala med sina får...  

Detta händer allmänt:

Hemsidan har blivit ett instrument för att människor med bibeln som grund och med längtan i sina hjärtan skall kunna grupperas för att genom bön, fasta och agerande bidra till rening av kyrkan och giva hopp. Kontaktnät byggs och små aktiva grupper struktureras.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use